ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

 

• Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων

•  Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων

•  Σύνταξη ταμειακών ροών

•  Σύνταξη ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων προσαρμοσμένων στα ΔΛΠ

•  Υποστήριξη σε εξωτερικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

•  Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης Προϋπολογισμού

•  Τήρηση και παρακολούθηση των παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων

•  Κατάρτιση συμβάσεων πελάτη-προμηθευτή

•  Τήρηση και παρακολούθηση αποθήκης

 

Φορολογικές Υπηρεσίες

 

• Ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις

•  Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

•  Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

•  Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

 

Διοικητικές Υπηρεσίες

 

• Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια

• Παροχή επενδυτικών συμβουλών

• Παροχή ολοκληρωμένου φορολογικού σχεδιασμού

•  Παροχή συμβουλών επί ασφαλιστικών θεμάτων

• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

 

 

 

Διάλεξε Γλώσσα

Copyright © 2017 KSALL Financial Services LTD