ΓΙΑΤΙ OUTSOURCING

Η εξωτερική ανάθεση εργασιών (outsourcing) σε υποστηρικτικές υπηρεσίες μίας επιχείρησης με σωστό και ορθολογικό τρόπο αποφέρει σημαντικά οφέλη, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

 

Η υιοθέτηση του outsourcing επιτρέπει:

 

 • την επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας και την καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση

 • τη βελτίωση ποιότητας μέσω εξειδικευμένων επιλεγμένων συνεργατών

 • την εξοικονόμηση σημαντικών κεφαλαίων μέσω της αποφυγής επενδυτικών δαπανών σε μηχανογραφικά συστήματα και υποδομές διοίκησης

 • τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων όπως ενοίκια, απόκτηση αδειών λογισμικών συστημάτων και λοιπά

 • την αποφυγή στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού κόστους

 • την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και εξελιγμένων τεχνολογιών

 • την επίτευξη προηγμένων και ευέλικτων μεθόδων διαχείρισης όγκου εργασιών την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων υποχρεώσεων

Διάλεξε Γλώσσα

Copyright © 2017 KSALL Financial Services LTD